Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 3.38/5 - 13 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
RaşidiِTarikatındaِKelime-i Tevhid Zikrimizin Sebebebi Hikmeti
#1
Raşidiِ Tarikatındaِ Kelime-i Tevhid Zikrimizin Sebebebi Hikmeti

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular
Hergünِ100ِkereِ“LâِİlaheِİllallahüِVahdehuِLâِŞerikelehِLehülِMülküِ
veِLehülِHamdüِveِHüveِÂlâِKülliِŞey-ünِKadir”ِdiyenِkimse,ِ10ِköleِ
azadِetmişِgibi olur,ِkendisineِ100ِsevapِyazılır,ِyüzِgünahıِsilinir,ِoِ
günِakşamaِkadarِşeytanınِşerrindenِeminِolur.ِHiçbirِkimseِhiçbirِ
ibadetleِbuِseviyeyeِulaşamaz,ِancakِondanِdahaِfazlaِyapanِ
müstesna.
(Hadis’iِŞerif,ِBuhari,ِMüslim)
Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular
Gezdiğiِsokaktaِbirِkereِsöyleyeninِbirِmilyonِgünahıِbağışlanır,ِ
defterineِbirِmilyonِsevapِyazılırِveِkendisiِiçinِcennetteِbirِköşkِinşaِ edilir.ِHadis’iِŞerif
(Hadis’iِŞerif,ِAhmedِİbn’iِHanbel)
“LAİLAHEİLLALLAH”ِbütün günahlarıِmahveder,ِmizanaِkonulmazِ
çünküِonunِkarşısındaِbirِşeyِdurmaz.1ِkereِsadakatleِsöylendiğinde,ِ
4000ِbüyükِgünahıِdefterdenِsildirirِveِ4000ِdereceِyükseltir.
veِişteِoِzamanilariِyaşiyoruz,ِcünküِbenimِüniversiteِögrenciligimِ
vaktinde, S nin bir gök deleni vardi, ve binlerce oda, onlarca kat, ve
demek olurki bu S, önceki hayatinda, cokca kelimei tevhid ceken
biriydiki,ِonaِişdeِherِbirِ“LAİLAHEİLLALLAH”ِzikireِbirِkatِveِbirِodaِ
verllmiş,ِherِbirِkatِkacِdaire,ِkacِodaِ,ِkacِtaneِköşkِverilmişِondan
dahaِcokِköşküِolanِinslardaِvarِmeselaِUSAِbaşkaniِTِamcaِ
gökdelenِotellerِkrali,ِdünyadaِbuِköşkler,ِpekiِbunlarِköşkِdegildeِ
möşkmü,ِişteِsanaِcennet,ِahaِsanِköşk,ِveِbunlarِmuhammedِvaktiِ
yokdu, ne oldu o zaman, ve eger bir ileri zaman gecerken, dünya bir
yukari yükseliyorsa, o zaman, sema veya cennet gelecek demek, ve
gelecek ise, dünün gelecegi biziz, bizim gelecegimiz de yarinlar olur,
ve yarinlar cennet demek olur, ve birgün ölümünde caresi bulunursa,
sonsuzِyaşamaِsirridaِifşaِolmuşِolur,ِveِhastlaliklarda gen teknolojisi
ileِcözülürse,ِartikِhastalikِdiyedeِbirşeyِolmaz,ِveِoِzamanalrdaِ
gelecek demekki, ve daha sen cenneti nerde ariyon, gökteyse lan
zaten biz dünün semasiyiz, yarin bürgün ise bizim semamiz olur, ve
mülk suresinde öyle buyurmuyormu Rab

ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ ۖ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim
Ellezîِhalakaِseb’aِsemâvâtinِtibâkâ(tibâkan),ِmâِterâِfîِhalkırِ
rahmâniِminِtefâvut(tefâvutin),ِferciılِbasaraِhelِterâِminِfutûr.ِ
Summerciılِbasara kerrateyni yenkalib lieykel basaru hâsien ve huve hasîr
Meali :
Esteuzubillah
O,ِyediِgöğüِtabakaِtabakaِyaratandır.ِRahmân’ınِyaratışındaِhiçbirِ
uyumsuzlukِgöremezsin.ِGeleceginizeِ“future”ِBirِkereِdahaِbak!ِ
Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak;
bakışlarınِ(aradığıِçatlakِveِdüzensizliğiِbulamayıp)ِâcizِveِbitkinِ
hâlde sana dönecektir.
Sadakallahul Aziym MULK Suresi 3. ve 4.ayet
ölümsüzlüge gelince, yine bazi insanlar varki, buna astral seyahet
diyorlar, yani tasavvufunِtümِgayesiِolanِişlem,ِenِsonِraddeyeِ
varinca, alincak olan meyva, yani ruhu bedenden cikarabilmek hali, ve
bazilari bunu budizmle yapiyor, bazilari islamla, bazilari sihir ve
büyücülükle, bazilari esmaül hüsna ile, bazilarida zikir ile yapiyor, ve
ruh bedenden cikip, geri dönmesini ögrenince, ve cikip heryere
gidebilince, ve duvardan gecebilince, ve ilerde olanlari görebilince, bu
beden ona sinir degilidrki, yani artik onun icin beden sadece bir
kaporta, ve böyle bir insan, ruhunu bedenden cikarabilen birisi icin,
artik ölümün bir manasi varmi, ölüm ne, ruhun bedenden ayrilmasi,
ammaِişdeِondanِsonrasiِmühim,ِyeniِbirِbedeneِgirebilmek,ِveِ
bunudaِbaşarabilenِbirِruh,ِartikِölümsüzlügedeِerdi,ِeskiyenِ
bedenden cikar, birde ona tekme atar artik eskidindiye, yeni bedene
gidiyon der, ve ayni matrixdeki mr simitin bu bedenler de hapsolup ve
o kan kokusundan nefret ediyon, bu bedenden cikmam lazim diyor,
veِsonundaِcikmasiniِögreniyor,ِveِammaِişde,ِmatrixِveyaِmehdideِ
bunu ögreniyor, ve birgün mehdide bunuِbaşariyor,ِveِbedendenِ
cikip,ِbaşkaِbedeneِgirebilirِo,ِveِöyleِolunca,ِyaniِbuِruhِderecesine,ِ
bu nefis derecesine yükselen birisi icin, artik ölümün bir mansasi yok
demek olur, ve bugün bunu yapan onlarca insan biliyon ben, ve
demekki o zaman onlar bunuِdaِburadaِdünyadaِbaşkaِbedeneِ
gecipdeِyapiyorsaِbuِişi,ِbazilariِartikِ“ordaِCennetteِsonsuzِkalirlarِ
sirrinaِermişlerِdemekِolur,ِcennetِneresiِoِzaman?ِburasiِneresi?ِ
cennet yerdemi gökdemi, yoksa analarin ayaginin altindami, yani nere
orasi? bu dünya, analar nerde geziyor yürüyor, bu dünyada, uzayda
degil lan, bakin ve birazda siz tefekkür ediniz.
Bul
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi